دوفصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث (QURAN) - مقالات آماده انتشار