نویسنده = ���������� ������
تعداد مقالات: 5
1. خوانش مبناگرای سنتی از گفت‌وگوی بینادینی در ایران پساانقلاب- یک مطالعه کیفی

دوره 26، شماره 56، پاییز و زمستان 1398، صفحه 157-196

10.30497/rc.2020.2825

مجید جعفریان؛ حسن بشیر؛ محسن الویری


4. کارکرد الگویی شخصیت‌پردازی بر مخاطب؛ مطالعه موردی عروسک باربی

دوره 19، شماره 41، بهار و تابستان 1391، صفحه 5-35

10.30497/rc.2013.1298

حسن بشیر؛ سید بشیر حسینی


5. «پسر آدم، دختر حوا»؛ نقدی درون‌گفتمانی بر فمینیسم لیبرال

دوره 18، شماره 40، پاییز و زمستان 1390، صفحه 69-95

10.30497/rc.2013.1307

حسن بشیر؛ میثم قمیشیان