1. خط‌مشی‌گذاری فاوا در ایران (1386- 1381)؛ ارزیابی محتوای دیجیتال اسلامی از تکفا تا تسما

صفحه 5-35

10.30497/rc.2013.1305

حسام الدین آشنا؛ محمد رضا برزویی


2. دیپلماسی عمومی آمریکا در خاورمیانه؛ تداوم یا تفاوت؟

صفحه 33-67

10.30497/rc.2013.1306

فؤاد ایزدی؛ مهسا ماه‌پیشانیان


3. «پسر آدم، دختر حوا»؛ نقدی درون‌گفتمانی بر فمینیسم لیبرال

صفحه 69-95

10.30497/rc.2013.1307

حسن بشیر؛ میثم قمیشیان


4. تصویر زن مسلمان در کاریکاتورهای غیرمسلمانان؛ نشانه‌شناسی کاریکاتورهای پایگاه الکترونیکی «تونپول» ذیل موضوع زن مسلمان

صفحه 97-116

10.30497/rc.2013.1308

علی ربیعی؛ نجیبه محبی


5. اقناع و تغییر نگرش، جایگاه آن در سیره ارتباطی امامان معصوم(ع)؛ مروری بر مناظرات مکتوب حضرت امام رضا(ع)

صفحه 117-144

10.30497/rc.2013.1309

امیرعبدالرّضا سپنجی؛ نفیسه مؤمن‌دوست


6. درآمدی بر ادبیات مهدویت و اجزای آن

صفحه 145-175

10.30497/rc.2013.1310

کاظم عظیمی


7. نئومکیندریسم و نظریة ریملند شیعی

صفحه 177-207

10.30497/rc.2013.1311

احمد نادری