1. سازوکارهای تأثیرگذاری دین در فرآیند سیاست‌گذاری فرهنگی (با تأکید بر مرحلة تدوین)

صفحه 5-37

10.30497/rc.2017.1931

محمد حسین باقری فرد؛ عبدالله توکلی؛ سید مهدی الوانی


2. جایگاه اجتماعی سالمندان در خانواده با تأکید بر نقش تلویزیون: بررسی دیدگاه‌های سالمندان تهرانی

صفحه 39-79

10.30497/rc.2017.1932

طاهره جعفری؛ محمدصادق مهدوی؛ محمد باقر ساروخانی


3. شناسایی و رتبه‌بندی ویژگی‌های کلیدی «مدیرِ جهادیِ رسانه»

صفحه 81-117

10.30497/rc.2017.1933

سیاوش صلواتیان؛ محمدعلی هرمزی زاده؛ محمد شهبازی سلطانی


4. واکاوی عوامل مانایی و میرایی فرهنگ‌ها در آیینة حکمت متعالیه

صفحه 119-146

10.30497/rc.2017.1934

محسن لبخندق


5. رابطة دینداری و عضویت افراد در شبکه‌های اجتماعی نیکوکاری

صفحه 147-174

10.30497/rc.2017.1935

خلیل میرزایی؛ لیلا آقاسیدحسنی؛ علی فلاحی


6. بازنمایی فرشته در سریال‌های ماورایی (مطالعة موردی: تحلیل نشانه‌شناختی سریـال ملکوت)

صفحه 175-199

10.30497/rc.2017.1936

مصطفی همدانی